Regulamin programu

Regulamin programu

 

I. Postanowienia ogólne:

 

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady prowadzenia oraz udziału w Programie Lojalnościowym pod nazwą „Bus Bonus”, zwanym dalej „Programem”, adresowanym do osób uprawnionych do przejazdu środkami komunikacji miejskiej na podstawie ważnego Biletu Okresowego, którym zgodnie z niniejszym Regulaminem są:

 

 • 30, 90 lub 150-dniowy bilet okresowy wydany przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie oraz ważna legitymacja uprawniająca do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej wydawana pracownikom MPK Lublin;
 • 1-miesięczny i 2-miesięczny bilet okresowy imienny wydawany przez Miejski Zakład Komunikacji – Puławy – Sp. z o.o. w Puławach;
 • 1-miesięczny, 3-miesięczny i semestralny bilet okresowy wydawany przez Miejskie Zakłady Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu;
 • 30 i 90-dniowy bilet okresowy oraz bilet szkolny wydawany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Kraśniku Sp. z o.o.;
 • 30, 62, 91, 120 i 150-dniowy imienny bilet okresowy wydany przez Chełmskie Linie Autobusowe oraz ważna legitymacja służbowa wydana pracownikom CLA.

 

 1. Organizatorem Programu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. A. Grygowej 56, 20-260 Lublin, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013941, NIP 712-015-79-66, REGON 430901523, kapitał zakładowy 60.846.600,00 zł, zwane dalej „Organizatorem”.

 

 1. Współorganizatorami Programu są:

 

 • Miejski Zakład Komunikacji – Puławy – Sp. z o.o. w Puławach
 • Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Kraśniku Sp. z o.o.
 • Chełmskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. z siedzibą w Chełmie

 

 1. Program realizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 5 lutego 2013 r. do odwołania, którego termin zostanie podany przez Organizatora do wiadomości uczestników z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie internetowej Organizatora www.busbonus.pl.

 

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.busbonus.pl.

 

 

II. Uczestnicy Programu

 

W Programie mogą brać udział osoby zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnione do przejazdu środkami komunikacji miejskiej na podstawie Biletu Okresowego, zwani dalej „Uczestnikami Programu”.

 

III. Partnerzy Programu

 

 1. Partnerami Programu są przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożyli Wniosek o Przyjęcie do Programu (załącznik nr 1 do Regulaminu) i podpisali Umowę Programu Lojalnościowego.
 2. Partnerzy Programu weryfikują ważność Biletów Okresowych Uczestników Programu poprzez dedykowaną aplikację.
 3. Partnerzy zobowiązują się do informowania Organizatora o zmianie danych osobowych, zmianie lokalizacji prowadzenia Działalności oraz zmianie adresu strony www w celu uaktualniania danych przez Organizatora na stronie www.busbonus.pl.
 4. Organizator i Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Programu Lojalnościowego bez podania przyczyn.
 5. Aktualny wykaz Partnerów znajduje się na stronie www.busbonus.pl.

 

IV. Zasady Programu

 

 1. Program polega na udzielaniu przez Partnera Programu Uczestnikom Programu zniżek obejmujących całą ofertę Partnera Programu lub jej część i/lub organizowaniu dedykowanych promocji i/lub innych form upustów cenowych i/lub promocji produktowych na rzecz Uczestników Programu.
 2. Nabycie towarów lub usług ze zniżką oferowaną w ramach Programu może nastąpić jedynie po okazaniu ważnego Biletu Okresowego, o którym mowa w punkcie II, przed zamknięciem transakcji.
 3. Okazanie przez Uczestnika Programu Biletu okresowego u Partnera jest równoznaczne z przystąpieniem do Programu.
 4. Uczestnik Programu wyraża zgodę na sprawdzenie przez Partnera Programu ważności Biletu Okresowego poprzez dedykowaną aplikację.
 5. Dane dotyczące zakupionych Biletów Okresowych przekazywane są cyklicznie tj. do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po zrealizowanej transakcji zakupu Biletów Okresowych, do zbioru zawartych transakcji zakupu biletów elektronicznych. Organizator zastrzega możliwość wystąpienia opóźnień transmisji powyższych danych do ww. zbioru, w którym potwierdzany jest na potrzeby programu fakt istnienia biletu. Ewentualne opóźnienia wynikają z przyczyn niezależnych od Organizatora, toteż Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia uczestników programu wynikające z braku możliwości skorzystania z oferowanego upustu/zniżek.
 6. Wszelkie reklamacje uczestników programu zgłaszane będą na adres: info@busbonus.pl.

 

V. Postanowienia końcowe

 

 1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w związku
  z udziałem uczestników w Programie jest Organizator oraz Współorganizatorzy.
 2. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu
  w czasie jego trwania. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały po upływie 14 dni od daty ich wprowadzenia przez Organizatora.
 3. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Organizator każdorazowo zawiadomi o nich poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego regulaminu na stronie internetowej www.busbonus.pl.
 4. Niniejszy regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.